จันทะแจ้ง, ทนงศิลป์, AND ผลทิพย์, จิณณพัต. " การศึกษาผลการนิเทศเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การประเมินคุณภาพผู้เรียน(NATIONAL TEST: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง(COACHING & MENTORING)" วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], Volume 7 Number 2 (20 December 2023)