จันทะแจ้ง, ทนงศิลป์, & จิณณพัต ผลทิพย์. " การศึกษาผลการนิเทศเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การประเมินคุณภาพผู้เรียน(NATIONAL TEST: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง(COACHING & MENTORING)." วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], 7.2 (2566): 732-744. Web. 15 Jun. 2024