จันทะแจ้ง, ., & ผลทิพย์, . (2023). การศึกษาผลการนิเทศเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การประเมินคุณภาพผู้เรียน(NATIONAL TEST: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง(COACHING & MENTORING). วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, 7(2), 732-744. Retrieved from http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/2349