สุเมโธ (บุญทอง), พระครูสมุห์ ศิลาศักดิ์, ญาณเมธี (สลางสิงห์), พระมหาไทยน้อย, สุวรรณแสนทวี, วิมลพร, จิณฤทธิ์, อิศเรศ, AND วชิรญาโณ (ประเสริฐสังข์), พระมหาวชิรวิทย์. " รูปแบบการสำรวจความต้องการของตลาดแรงงานที่มีต่อสาขาวิชาการปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด" วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], Volume 7 Number 2 (20 November 2023)