สุเมโธ (บุญทอง), พระครูสมุห์ ศิลาศักดิ์, พระมหาไทยน้อย ญาณเมธี (สลางสิงห์), วิมลพร สุวรรณแสนทวี, อิศเรศ จิณฤทธิ์, & พระมหาวชิรวิทย์ วชิรญาโณ (ประเสริฐสังข์). " รูปแบบการสำรวจความต้องการของตลาดแรงงานที่มีต่อสาขาวิชาการปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด." วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], 7.2 (2566): 720-731. Web. 20 Jun. 2024