สุเมโธ (บุญทอง), ., ญาณเมธี (สลางสิงห์), ., สุวรรณแสนทวี, ., จิณฤทธิ์, ., & วชิรญาโณ (ประเสริฐสังข์), . 2023 Nov 20. รูปแบบการสำรวจความต้องการของตลาดแรงงานที่มีต่อสาขาวิชาการปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์. [Online] 7:2