สุเมโธ (บุญทอง), ., ญาณเมธี (สลางสิงห์), ., สุวรรณแสนทวี, ., จิณฤทธิ์, ., & วชิรญาโณ (ประเสริฐสังข์), . (2023). รูปแบบการสำรวจความต้องการของตลาดแรงงานที่มีต่อสาขาวิชาการปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, 7(2), 720-731. Retrieved from http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/2347