ศิริภูมิ, รัฐพล, AND ถวิลการ, ดาวรุวรรณ. " ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นองค์กรนวัตกรรมสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น" วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], Volume 7 Number 2 (21 August 2023)