ศิริภูมิ, รัฐพล, & ดาวรุวรรณ ถวิลการ. " ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นองค์กรนวัตกรรมสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น." วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], 7.2 (2566): 708-719. Web. 20 Jun. 2024