ศิริภูมิ, ., & ถวิลการ, . 2023 Aug 21. ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นองค์กรนวัตกรรมสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์. [Online] 7:2