ศิริภูมิ, ., & ถวิลการ, . (2023). ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นองค์กรนวัตกรรมสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, 7(2), 708-719. Retrieved from http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/2346