ศิริภูมิ, รัฐพล; ถวิลการ, ดาวรุวรรณ. ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นองค์กรนวัตกรรมสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, [S.l.], v. 7, n. 2, p. 708-719, aug. 2023. ISSN 2730-2644. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/2346>. Date accessed: 15 june 2024.