อานนฺโท (วุฒิพงศ์เดชา), พระมหาชัยวัฒน์. " ศึกษาแนวทางการเผยแผ่พุทธธรรมของพระสงฆ์ อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี" วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], Volume 7 Number 2 (5 July 2023)