อานนฺโท (วุฒิพงศ์เดชา), พระมหาชัยวัฒน์. " ศึกษาแนวทางการเผยแผ่พุทธธรรมของพระสงฆ์ อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี." วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], 7.2 (2566): 698-707. Web. 19 Jun. 2024