อานนฺโท (วุฒิพงศ์เดชา), . 2023 Jul 5. ศึกษาแนวทางการเผยแผ่พุทธธรรมของพระสงฆ์ อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์. [Online] 7:2