หาญนอก, สิรพัชญ์, AND Kieu Yen, Nguyen. " การสังเคราะห์งานวิจัยด้านการสอนวรรณคดีไทย ปีการศึกษา 2525-2534" วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], Volume 7 Number 2 (27 March 2023)