หาญนอก, สิรพัชญ์, & Nguyen Kieu Yen. " การสังเคราะห์งานวิจัยด้านการสอนวรรณคดีไทย ปีการศึกษา 2525-2534." วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], 7.2 (2566): 673-686. Web. 19 Jun. 2024