หาญนอก, ., & Kieu Yen, N. 2023 Mar 27. การสังเคราะห์งานวิจัยด้านการสอนวรรณคดีไทย ปีการศึกษา 2525-2534. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์. [Online] 7:2