หาญนอก, ., & Kieu Yen, N. (2023). การสังเคราะห์งานวิจัยด้านการสอนวรรณคดีไทย ปีการศึกษา 2525-2534. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, 7(2), 673-686. Retrieved from http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/2343