หาญนอก, สิรพัชญ์; KIEU YEN, Nguyen. การสังเคราะห์งานวิจัยด้านการสอนวรรณคดีไทย ปีการศึกษา 2525-2534. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, [S.l.], v. 7, n. 2, p. 673-686, mar. 2023. ISSN 2730-2644. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/2343>. Date accessed: 20 june 2024.