พลสมบัติ, เพ็ญพิมล, AND ศรีสะอาด, บุญชม. " แนวทางการพัฒนาความเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3" วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], Volume 7 Number 2 (27 March 2023)