พลสมบัติ, เพ็ญพิมล, & บุญชม ศรีสะอาด. " แนวทางการพัฒนาความเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3." วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], 7.2 (2566): 658-672. Web. 19 Jun. 2024