พลสมบัติ, ., & ศรีสะอาด, . 2023 Mar 27. แนวทางการพัฒนาความเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์. [Online] 7:2