พลสมบัติ, ., & ศรีสะอาด, . (2023). แนวทางการพัฒนาความเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, 7(2), 658-672. Retrieved from http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/2342