สางรัมย์, อภิสิทธิ์, AND อัฒจักร, สาคร. " การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง GPAS 5 Steps ร่วมกับบอร์ดเกม วิชาวิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3" วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], Volume 7 Number 2 (28 February 2023)