สางรัมย์, อภิสิทธิ์, & สาคร อัฒจักร. " การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง GPAS 5 Steps ร่วมกับบอร์ดเกม วิชาวิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3." วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], 7.2 (2566): 644-657. Web. 15 Jun. 2024