สางรัมย์, ., & อัฒจักร, . (2023). การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง GPAS 5 Steps ร่วมกับบอร์ดเกม วิชาวิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, 7(2), 644-657. Retrieved from http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/2341