วิเชียรเพริศ, นันทนัช, AND เรืองมนตรี, กาญจน์. " การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของครู สำหรับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม" วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], Volume 7 Number 2 (3 January 2023)