วิเชียรเพริศ, นันทนัช, & กาญจน์ เรืองมนตรี. " การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของครู สำหรับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม." วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], 7.2 (2566): 616-629. Web. 18 Jun. 2024