บุญหนัก, ธวัชชัย. " การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์" วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], Volume 7 Number 2 (3 January 2023)