บุญหนัก, ธวัชชัย. " การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์." วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], 7.2 (2566): 602-615. Web. 18 Jun. 2024