บุญหนัก, . 2023 Jan 3. การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์. [Online] 7:2