บุญหนัก, . (2023). การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, 7(2), 602-615. Retrieved from http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/2337