บุญหนัก, ธวัชชัย. การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, [S.l.], v. 7, n. 2, p. 602-615, jan. 2023. ISSN 2730-2644. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/2337>. Date accessed: 15 june 2024.