สังวิบุตร, วรรณภา, AND ผันสว่าง, จิราภรณ์. " แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำของโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด" วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], Volume 7 Number 2 (7 November 2022)