สังวิบุตร, วรรณภา, & จิราภรณ์ ผันสว่าง. " แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำของโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด." วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], 7.2 (2566): 540-550. Web. 15 Jun. 2024