สังวิบุตร, ., & ผันสว่าง, . (2022). แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำของโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, 7(2), 540-550. Retrieved from http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/2332