ปาเมืองมูล, สายสุดา, AND พรหมขันธ์, ปราโมทย์. " ผลการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชัน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3" วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], Volume 7 Number 2 (25 October 2022)