ปาเมืองมูล, สายสุดา, & ปราโมทย์ พรหมขันธ์. " ผลการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชัน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3." วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], 7.2 (2566): 526-539. Web. 18 Jun. 2024