ปาเมืองมูล, ., & พรหมขันธ์, . (2022). ผลการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชัน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, 7(2), 526-539. Retrieved from http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/2331