เฉิดแผ้ว, อนิรุทธ์, AND อึ่งพวง, อาคม. " การศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถาศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4" วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], Volume 7 Number 2 (25 October 2022)