เฉิดแผ้ว, อนิรุทธ์, & อาคม อึ่งพวง. " การศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถาศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4." วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], 7.2 (2566): 514-525. Web. 20 Jun. 2024