เฉิดแผ้ว, ., & อึ่งพวง, . (2022). การศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถาศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, 7(2), 514-525. Retrieved from http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/2330