เฉิดแผ้ว, อนิรุทธ์; อึ่งพวง, อาคม. การศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถาศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, [S.l.], v. 7, n. 2, p. 514-525, oct. 2022. ISSN 2730-2644. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/2330>. Date accessed: 15 june 2024.