กาจุ๊ด, นันทิยา, ดอนหงษา, ละดา, AND คงนาวัง, แสงเดือน. " การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษาจากเมล็ดพืช" วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], Volume 7 Number 2 (5 October 2022)