กาจุ๊ด, นันทิยา, ละดา ดอนหงษา, & แสงเดือน คงนาวัง. " การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษาจากเมล็ดพืช." วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], 7.2 (2566): 490-499. Web. 15 Jun. 2024