กาจุ๊ด, ., ดอนหงษา, ., & คงนาวัง, . 2022 Oct 5. การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษาจากเมล็ดพืช. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์. [Online] 7:2