กาจุ๊ด, ., ดอนหงษา, ., & คงนาวัง, . (2022). การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษาจากเมล็ดพืช. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, 7(2), 490-499. Retrieved from http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/2328