กาจุ๊ด, นันทิยา; ดอนหงษา, ละดา; คงนาวัง, แสงเดือน. การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษาจากเมล็ดพืช. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, [S.l.], v. 7, n. 2, p. 490-499, oct. 2022. ISSN 2730-2644. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/2328>. Date accessed: 15 june 2024.