พิกุลทอง, ชัดสกร. " การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนกู่ทองพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล" วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], Volume 7 Number 2 (3 October 2022)